Skip to content

Palace Dar al Hajar, near Sana’a, Yemen

Palace Dar al Hajar, near Sana'a, Yemen

Palace Dar al Hajar, near Sana’a, Yemen
#travel, #sana'a', #yaman, #wadi dhar, #unesco